W sytuacji, kiedy szkoła ma dodatkowo do podstawowej licencji szkolnej zakupiony również pakiet indywidualnych licencji uczniowskich do ćwiczenia w domu (zazwyczaj 50, 100 lub 200 sztuk), wówczas licencje te trzeba przyporządkować do poszczególnych uczniów.

Każdy nauczyciel z danej szkoły może dodać opiekuna, dla uczniów do kont których ma dostęp, osobę opiekuna do w ramach kontrolowania (Jak dodać opiekuna opisano tutaj: Dodanie opiekuna), dodać licencję z tego pakietu licencji uczniowskich. Można w ten sposób przyporządkować zakupioną liczbę (np. 100), a także zmieniać w ciągu roku do kogo zostały przypisane.

Charakterystyczny przykład przyporządkowania:

  1. Jeden z rodziców ucznia zarejestruje się do korzystania z Pszczółki z domu.
  2. Następnie rodzic dla swojego dziecka dodat wybranego nauczyciela ze szkoły jako Opiekun (Jak dodać Opiekuna opisano tutaj: Dodanie opiekuna)
  3. Nauczyciel zaloguje się do Pszczółki i w sekcji Ustawienia / Czytelnicy / Wszyscy czytelnicy pod moim nadzorem klikając na Dodać licencję potwierdzi dodanie licencji dla konkretnego ucznia (czytelnika).

Přiřazení licence